SK   |   DE   |   EN   |   RU

Diacom


Založenie materskej spoločnosti Diacom v r.2005 bolo prelomovým momentom v oblasti neinvazívnej diagnostiky, terapie a liečby najrozličnejších chorôb. Pri zakladaní spoločnosti stáli viacerí odborníci z oboru medicíny, prírodných i humanitných vied, aby vytvorili multidiagnostický a terapeutický prístroj, umožňujúci presné, rýchle, bezbolestné a maximálne komfortné skenovanie oraganizmu pacienta. Vďaka tomu tento prístroj dokáže na základe nelineárnej analýzy (NLS) expresne a exaktne vyhodnotiť stav vnútorných orgánov, zmeny v ich bunečnej štruktúre a determinovať skrytý problém, či už sú to nežiaduce patogény akými sú mikroorganizmy, príp. toxíny nimi produkované, alebo je to zásadnejšie ochorenie vo forme rakoviny či inej civilizačnej choroby. Dokáže odhaliť a následne i terapeuticky riešiť akútne i chronické ochorenia.

 

 

Diagnosticko-terapeutické komplexné systémy Diacom využívajú dve varianty: multifultifunkčnú (používa viacero diagnostických a terapeutických metód) a odľahčenú (lite) variantu (jedna diagnostická a jedna terapeutická metóda, príp. ich kombinácia).

 

Výskum bioenergetiky odhalil doteraz netušené možnosti v oblasti ďalšieho vývoja prístroja Diacom s použitím nielen najmodernejších technológií, ale i tradičných princípov.


V súčasnosti čakáme na doplnenie:

Diagnostických metód

 • iris-diagnostiky
 • neinvazívneho spektrálneho analyzátoru krvi
 • diagnostiky dýchacích orgánov
 • ultrazvukového skeneru UZI
 • a ďalších...

Terapeutických technológií

 • bodovej akupunktúry
 • svetelnej terapie
 • magnetickej terapie
 • a ďalších...

Počiatky nízkofrekvenčnej terapie (KVČ terapie)

V 60.-tych rokoch minulého storočia na základe klinických štúdií vyslovili vtedajší sovietski vedci hypotézu, že slabé elektromagnetické vlny s rozsahom 30 - 300 GHz reagujú so živými biologickými štruktúrami a majú vplyv na ich chovanie. V r.1971 sa objavili prvé výsledky, kedy sa ašpirant Katedry zrakových chorôb Odesského medicínskeho inštitútu, V. Nedzveckij nadchol pre túto hypotézu a začal pomocou týchto vĺn liečiť poranenia očí. Výsledky boli ohromujúce, avšak lekársky prístup pre potreby jeho výskumu ani zďaleka nepostačoval, preto absolvoval odborný kurz rádioelektroniky na Odesskom elektrotechnickom inštitúte. Následne s profesorom Čerkasovom vyvinuli celý rad metodík liečenia najrôznejších chorôb, získali tri autorské osvedčenia, no vtedajšie vládnuce politbyro rozhodlo o zatvorení laboratória, aby doterajší úspešný výskum v oblasti nízkofrekvenčnej terapie mohli priznať kyjevským vedcom na Ukrajine.


Po zásadných zmenách politickej štruktúry v bývalom východnom bloku začiatkom 90.-tych rokov sa vývoj opäť pohol kus vpred a využitie elektromagnetických vĺn v medicíne sa opäť dostáva do centra pozornosti odbornej i laickej verejnosti. Prudký posun vo vývoji techniky, informačných technológií a miniaturizácie elektroniky umožnil masovejšie nasadiť terapiu elektromagnetickými vlnami do praxe. V r. 1993 začali práce na zostrojení zariadenia na rádio-elektronickej báze, ktoré by umožnilo skúmanie odozvy biologických objektov a štruktúr na elektromagnetické impulzy. Klinické štúdie preukázali, že metóda je efektívna nielen v počiatočných fázach patologických procesov, ale i pri rozvinutých štádiách chronických ochorení a rehabilitácii po liečbe či úraze. Výskum preukázal, že účinnosť KVČ  terapie je závislá od viacerých fyzikálnych faktorov, ktorými sú napr. dĺžka elektromagnetických vĺn, sila emitovaného výkonu a pod. v závislosti od potrieb pacienta, nakoľko v medicíne sa vlnové a kmitavé procesy používajú vo viacerých oblastiach, či už pri snímaní aktivity mozgu (encefalogram), srdca (elektrokardiogram) alebo pri ultrazvukovom snímaní plodu (sonogram).

 

KVČ využíva princíp korelácie, čiže princíp vzájomných vzťahov medzi poruchami funkcií vnútorných orgánov a patológiou (chorobnosťou) tvoriacich sa buniek. Východzím bodom je fakt, že jednotlivé ochorenia menia priebeh metabolických procesov v bunkách a tým pádom sú metódou KVČ odhaliteľné. Celý princíp diagnostiky funguje na vysielaní a následnom skenovaní informácií z nízkofrekvenčných magnetických polí mozgového centra. Zjednodušene povedané, prístroj vyšle elektromagnetický signál do skúmaného orgánu a následne skúma biologickú spätnú väzbu v podobe zmeny charakteru mozgových vĺn. Tieto dáta sú potom prevedené do počítača a transformované do zrozumiteľnej podoby, na základe ktorej sa stanovuje terapia.


Diacom v kocke:

 • Nízkofrekvenčný biorezonančný prístroj, využívajúcii alternatívny spôsob liečby
 • Má diagnostickú aj terapeutickú funkciu
 • Neinvazívnou metódou určí bioenergetiku každého orgánu, jeho stav a  poškodenie
 • Upozorní na prítomnosť patogénnych mikroorganizmov (parazitov, baktérií, vírusov, plesní) a prítomnosť nimi vyprodukovaných toxínov
 • Výsledok sa analyzuje z rôznych hľadísk a to pomocou grafov, koeficientov spektrálnej podoby, vizuálnou diagnostikou, entropickou analýzou a nelineárnou analýzou
 • Odhalí energeticky najslabšie články v ľudskom organizme
 • Napraví bunkovú nerovnováhu
 • Zmonitoruje zdravie jednotlivých orgánov
 • Zistí zastúpenie vitamínov a minerálov v tele
 • Prístroj nevysiela žiadne škodlivé žiarenie ani počas vyšetrenia
 • Biorezonančné vyšetrenie je vhodné takmer pre každého. Vedľajšie účinky biorezonančného vyšetrenia nie sú známe. Vyšetrenie sa neodporúča pre ľudí s kardiostimulátorom, s epilepsiou a pre tehotné ženy v prvom trimestri tehotenstva.

 
Diagnostika

Dokonalá metóda klinickej diagnostiky a zároveň aj kontrola nad zdravotným stavom človeka. DIACOM predstavuje prielom v oblasti netradičných metód diagnostiky a liečby všetkých druhov ochorení.Spokojní klienti

"So službami centra Pre-Diagnostic som nesmierne spojný a môžem len vrelo odporúčať."

Peter, technik, BratislavaInformujte sa

Buďte prví, ktorí budú informovaní o novinkách a aktuálnej ponuke.

Objednajte sa

Využite možnost pohodlnej objednávky cez internet.